Inici del Contingut

Pràctiques

Conveni de pràctiques UdL

 

Documents de pràctiques
Fulls d'avaluació

 

Requisits
Cap 

Competències

 • Adquirir experiència en la planificació, la docència i l'avaluació de les matèries corresponents a l'especialització.
 • Acreditar un bon domini de l'expressió oral i escrita en la pràctica docent.
 • Dominar les destreses i habilitats socials necessàries per fomentar un clima que faciliti el treball i la convivència.
 • Participar en les propostes de millora en els diferents àmbits d'actuació a partir de la reflexió basada en la pràctica.
 • Respecte a l'orientació: exercitar-se en l'avaluació psicopedagògica, l'assessorament a altres professionals de l'educació, als estudiants i a les famílies.

Sistemes d'avaluació

Recau en els tutors que té assignats l’estudiant (el de l’institut i el de la universitat). Es donarà una única qualificació desprès d’aplicar criteris de valoració de l’activitat de l’estudiant al centre de pràctiques, de la carpeta d’aprenentatge i del document de síntesis del pràcticum. Per superar el Pràcticum cal obtenir una valoració positiva en:

 • L’informe avaluatiu del professorat tutor del centre (50%).
 • L’informe avaluatiu del professorat tutor de la Universitat (50%).

Activitats formatives

Les pràctiques es fan al centre on l’estudiant ha estat assignat a un/a tutor/a. L’horari i calendari de permanència l’acorden conjuntament l’estudiant i el/la professor/a tutor/a. L’assistència (de dies i hores) quedarà reflectit en el pla de pràctiques.
Dels 14 crèdits propis del pràcticum (que es corresponen a 350 hores), es recomana distribuir-los de la forma següent:

 • Treball i contacte directe amb l’alumnat de secundària (162 hores)
 • Permanència en el centre i realització d’activitats (38 hores)
 • Realització d’activitats específiques: selecció i preparació de materials, les trobades amb el tutor per la realització de tutories a la universitat, l’elaboració de les produccions que se li encomanin, el document de síntesis del pràcticum o altres (150 hores) 

Continguts

 • Actitud responsable, autònoma i compresa
 • El context social i cultural de l’acció educativa
 • L’activitat professional del professorat de Secundària
 • Habilitats i competències pròpies del professorat de Secundària
 • L’activitat docent
 • La diversitat de l’alumnat
 • Els processos d’ensenyament-aprenentatge
 • Reflexió sobre la pròpia actuació docent