Inici del Contingut

Formació prèvia acreditada

Acreditació del nivell de la tercera llengua (anglès, francès, alemany o italià)

D'acord amb la normativa, en el moment de fer la preinscripció cal acreditar amb el certificat corresponent, segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), el nivell B1 o superior, d'una de les quatre llengües següents: anglès, francès, alemany o italià. A diferència del que passa amb els estudiants amb títols de llicenciat anteriors a l'EEES, els estudiants que presentin un títol de grau expedit per alguna de les dotze universitats catalanes no caldrà que acreditin el nivell B1 d'una tercera llengua. Sí que caldrà, obligatòriament, acreditar el nivell B1 d'una de les quatre llengües esmentades quan el títol de grau hagi estat expedit per universitats de fora de Catalunya.

Els certificats vàlids per acreditar el coneixement requerit de l'idioma es publiquen a la Resolució ECO/1134/2015, de 13 de maig, per la qual es dóna publicitat a l'Acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya sobre el reconeixement de certificats i títols acreditatius de la competència en llengües estrangeres (modificada per la correcció d'errada publicada al DOGC de 5/06/2015). 

Per acreditar el nivell B1 de la tercera llengua exigit per entrar al màster, a més de les titulacions especificades a la taula d'equivalències entre els nivells del MECR i els certificats reconeguts per accedir al màster de professorat, s'admetran també les certificacions següents:


1. Titulacions d'universitats estrangeres cursades en anglès, francès, italià o alemany.
2. Certificat d'assoliment d'ensenyaments secundaris expedit per una escola que imparteixi la formació en llengua francesa, italiana, anglesa o alemanya.
3. Titulació d'una filologia, traducció i interpretació o equivalent, en una de les quatre llengües estrangeres que es demanen per accedir al màster.
4. Certificació d'haver cursat almenys el 10% d'assignatures d'estudis universitaris (grau, màster o programa de doctorat) en una de les quatre llengües esmentades.
5. Certificats d'assoliment de coneixements lingüístics de nivell B1 o superiors, expedits per les escoles d'idiomes de qualsevol universitat espanyola.

 

Acreditació de llengües oficials (català i castellà)

L'estudiant estranger haurà d'acreditar com a mínim una de les llengües oficials, ja sigui el castellà o el català, a un nivell mínim de B1 en el moment de realitzar la preinscripció, i haurà d'assolir un nivell de suficiència d'una de les dues (nivell B2) en finalitzar el màster.

Podeu consultar les equivalències entre les acreditacions del nivell B1 de llengua catalana i els certificats de coneixements de català de la Direcció General de Política Lingüística a la Llista de titulacions equivalents als certificats de coneixements de català de la Direcció General de Política Lingüística.

També podeu consultar la Taula d'acreditacions de coneixements de castellà.

 

Per fer docència de llengües estrangeres

Els estudiants que cursin l’especialitat d’anglès o llengües estrangeres i tinguin una titulació concordant, no han d’acreditar el nivell d’aquesta llengua. En canvi, aquells que vulguin accedir a aquesta docència amb una altra titulació universitària hauran d’acreditar el nivell d’idioma (C1 o C2) depenent de la branca de coneixement que correspongui la titulació.