Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Calendari de preinscipció de matrícula

Estudiants de nou ingrés 2019/20

Preinscripció: del 9 al 12 de setembre del 2019 (ambdós inclosos) (pendent de publicació)

S'ha de formalitzar enhttps://accesuniversitat.gencat.cat/accesuniversitat/login

Matrícula: 1 i 2 d'octubre del 2019 (pendent de publicació)

 

El procés de preinscripció és comú i únic per a totes les universitats catalanes i per a totes les especialitats.

La preinscripció és a càrrec de l’Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat (OOAU), que gestionarà l’accés al màster a través de mitjans telemàtics, garantint els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat a tot l’estudiantat interessat.

L'assignació de places es farà tenint en compte la nota mitjana de l'expedient acadèmic.

S'assignaran per a cada grup fins a un màxim de 28 alumnes (amb un màxim, per reclamacions, de 30).

Per calcular la nota mitjana de l'expedient acadèmic es tindrà en compte el que prescriu el Reial decret 1267/1994, de 10 de juny, pel qual es modifica el Reial decret 1497/1987, de 27 de novembre, pel qual s'estableixen les directrius generals comunes dels plans d'estudis dels títols universitaris de caràcter oficial, i diversos reials decrets que aproven les directrius generals pròpies d'aquests títols (BOE d'11 de juny de 1994).

La matrícula s'haurà de fer a la universitat a la qual han estat assignats els estudiants de cada especialitat.

En el cas dels estudiants que facin el màster a la UdL, la matrícula es farà a la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social.

Per poder activar el màster es requereix un mínim de deu estudiants en cada especialitat.